Thêm trường điện thoại vào comment, bình luận trong wordpress

Thêm trường điện thoại vào comment, bình luận trong wordpress

Bình luận là một phần rất quan trọng của trang web, nó giúp người đọc nói lên suy nghĩ và thắc mắc của mình, nó cho phép tác giả phản hồi, tương tác với người đọc đồng thời nó giúp cho chủ web nhiều ý tưởng mới về nội dung. Tuy nhiên mặc định các trường của comment, bình luận trên WordPress chỉ có 4 phần: nội dung bình luận, tên, email, website. Một số chủ web cần thêm trường điện thoại cho khách nhập khi bình luận, bài viết này CVM hướng dẫn bạn thêm phần này nhé.

Thêm điện thoại vào comment, bình luận trong wordpress
Thêm điện thoại vào comment, bình luận trong wordpress

Thêm điện thoại vào comment, bình luận trong wordpress

Đầu tiên bạn thêm code sau vào file functions.php của theme

// Add phone number field

  function add_review_phone_field_on_comment_form() {
    echo '<p class="comment-form-phone"><label for="phone">' . __( 'Điện thoại', 'text-domain' ) . '<span class="required">*</span></label><input type="text" size="30" name="phone" maxlength="10" required="required" id="phone"/></p>';
  }
  add_action( 'comment_form_before_fields', 'add_review_phone_field_on_comment_form' );


  // Save phone number
  add_action( 'comment_post', 'save_comment_review_phone_field' );
  function save_comment_review_phone_field( $comment_id ){
    if( isset( $_POST['phone'] ) )
     update_comment_meta( $comment_id, 'phone', esc_attr( $_POST['phone'] ) );
  }

  function print_review_phone( $id ) {
    $val = get_comment_meta( $id, "phone", true );
    $title = $val ? '<strong class="review-phone">' . $val . '</strong>' : '';
    return $title;
  }

add_filter('manage_edit-comments_columns', 'my_add_comments_columns');

function my_add_comments_columns($my_cols) {

  $temp_columns = array(
    'phone' => 'Điện thoại'
  );
  $my_cols = array_slice($my_cols, 0, 3, true) + $temp_columns + array_slice($my_cols, 3, NULL, true);

  return $my_cols;
}

add_action('manage_comments_custom_column', 'my_add_comment_columns_content', 10, 2);

function my_add_comment_columns_content($column, $comment_ID) {
  global $comment;
  switch ($column) :

    case 'phone' : {

        echo get_comment_meta($comment_ID, 'phone', true);
        break;
      }
  endswitch;
}

Tiếp theo các bạn thêm 1 chút css nữa cho đẹp, các bạn copy bỏ vào file css

.comment-form-phone {
  -ms-flex: 1;
  flex: 1;
}
.comment-form-author {
  order: 1;
}
.comment-form-phone {
  order: 2;
}
.comment-form-email {
  order: 3;
}
.comment-form-url {
  order: 4;
}
.comment-form-cookies-consent {
  order: 5;
}
.form-submit {
  order: 6;
}

Chúc các bạn thành công!


Bài viết liên quan

Mục lục trong bài viết có thể cải thiện khả năng đọc và giúp người dùng hiểu nội
Facebook là mạng xã hội vô cùng phổ biến hiện nay. Việc tích hơp Chat Facebook vào website
Khi cần tùy biến một cái gì đó trong Woocommerce ngoài việc sửa các template thì chúng ta
Khi tạo menu 3 cấp trên theme Flatsome mà danh mục không đồng đều sẽ bị lỗi hiển