Email doanh nghiệp 1
50,000
/ Tháng
Dung lượng: 10 GB
Địa chỉ email: 20 Users
Mã hóa SSL:
:
:
SPF / DKIM / DomainKeys:
Email doanh nghiệp 2
100,000
/ Tháng
Dung lượng: 30 GB
Địa chỉ email: 50 Users
Mã hóa SSL:
:
:
SPF / DKIM / DomainKeys:
Email doanh nghiệp 3
180,000
/ Tháng
Dung lượng: 50 GB
Địa chỉ email: 100 Users
Mã hóa SSL:
:
:
SPF / DKIM / DomainKeys:
Email doanh nghiệp 4
300,000
/ Tháng
Dung lượng: 100 GB
Địa chỉ email: 200 Users
Mã hóa SSL:
:
:
SPF / DKIM / DomainKeys:
Email doanh nghiệp 5
500,000
/ Tháng
Dung lượng: 200 GB
Địa chỉ email: Không giới hạn
Mã hóa SSL:
:
:
SPF / DKIM / DomainKeys:
Email doanh nghiệp 6
750,000
/ Tháng
Dung lượng: 400 GB
Địa chỉ email: Không giới hạn
Mã hóa SSL:
:
:
SPF / DKIM / DomainKeys:
Email doanh nghiệp 7
950,000
/ Tháng
Dung lượng: 1T
Địa chỉ email: Không giới hạn
Mã hóa SSL:
:
:
SPF / DKIM / DomainKeys:
Email doanh nghiệp 8
1,500,000
/ Tháng
Dung lượng: 2T
Địa chỉ email: Không giới hạn
Mã hóa SSL:
:
:
SPF / DKIM / DomainKeys:
Email doanh nghiệp 9
3,500,000
/ Tháng
Dung lượng: 5T
Địa chỉ email: Không giới hạn
Mã hóa SSL:
:
:
SPF / DKIM / DomainKeys:
Email khởi nghiệp
0
/ Tháng
Dung lượng: 5 GB
Địa chỉ email: 5 Users
Mã hóa SSL:
:
:
SPF / DKIM / DomainKeys: