Chỉnh sửa nút tiến hành thanh toán, proceed to checkout trong Woocommerce

Chỉnh sửa nút tiến hành thanh toán, proceed to checkout trong Woocommerce

Bạn đang cần chỉnh sửa lại text của nút TIẾN HÀNH THANH TOÁN tại trang giỏ hàng mặc định trong woocommerce đối với phiên bản tiếng việt, proceed to checkout với phiên bản tiếng anh. Bạn chỉ cần copy đoạn code dưới bỏ vào file function.php trong theme web của bạn.

remove_action( 'woocommerce_proceed_to_checkout', 'woocommerce_button_proceed_to_checkout', 20 );
add_action( 'woocommerce_proceed_to_checkout', 'custom_button_proceed_to_checkout', 20 );
function custom_button_proceed_to_checkout() {
    echo '<a href="'.esc_url(wc_get_checkout_url()).'" class="checkout-button button alt wc-forward">' .
    __("TIẾN HÀNH ĐẶT HÀNG", "woocommerce") . '</a>';
}

Lưu ý: Sửa lại phần TIẾN HÀNH ĐẶT HÀNG thành text của bạn.


Bài viết liên quan

Trang đăng ký tài khoản mặc định của Woocommerce trong WordPress chỉ có trường dữ liệu đó là
Bạn đang sử dụng theme Flatsome kết hợp với plugin Woocommerce làm website bán hàng nhưng ngay cả
Bạn đang sử website WordPress? Khi đăng bài bạn không tìm thấy nút căn đều 2 bên văn
Bạn đang gặp lỗi 502 bad gateway trong WordPress của mình? Lỗi này khá khó chịu vì nó